Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: Vrienden van Velhorst

Vrienden van Velhorst is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen info AT landgoedvelhorst DOT nl

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Vrienden van Velhorst met wie Vrienden van Velhorst een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product of Dienst (lidmaatschap).

1.5 Partijen: Vrienden van Velhorst en Klant gezamenlijk.

1.6 Website: de website van Vrienden van Velhorst, te vinden onder de URL: www.landgoedvelthorst.nl

1.7 Product: zaken, welke Vrienden van Velhorst op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Vrienden van Velhorst, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een lidmaatschap op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement per jaar opzegbaar door zowel de Klant alsmede Vrienden van Velhorst. Bij opzegging van het lidmaatschap zal geen verrekening plaatsvinden. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing.

3.3 Vrienden van Velhorst garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Vrienden van Velhorst hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Vrienden van Velhorst er zorg voor dat – als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.5 Vrienden van Velhorst behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Bij het aanmelden als lid of bestellen van producten en het accepteren van de algemene voorwaarden, is de Klant verplicht het verschuldigde bedrag te betalen. 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Vrienden van Velhorst is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen vooraf betaald worden via Ideal.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 Landgoedvelhorst.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Vrienden van Velhorst niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Vrienden van Velhorst heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht om het lidmaatschap bij Vrienden van Velhorst binnen 7 (zeven) dagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

6.2 Deze herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Vrienden van Velhorst. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Vrienden van Velhorst. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Landgoedvelhorst.nl binnen een dag per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

7.2 Indien na onderzoek van Vrienden van Velhorst blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Landgoedvelhorst.nl met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van  Vrienden van Velhorst blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8  Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;

c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Vrienden van Velhorst;

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina vanVrienden van Velhorst, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Vrienden van Velhorst deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Vrienden van Velhorst aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Vrienden van Velhorst, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Landgoedvelhorst.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Vrienden van Velhorst is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Landgoedvelhorst.nl inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

28.6
708
26
100.28.132.102