Privacy statement Vrienden van Velhorst

Vrienden van Velhorst verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Vrienden van Velhorst wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Vrienden van Velhorst (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de website www.landgoedvelhorst.nl.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, lid wordt van de Vrienden van Velhorst, producten bestelt, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Vrienden van Velhorst?

Vrienden van Velhorst verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Landgoedvelhorst.nl.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Vrienden van Velhorst, kan Vrienden van Velhorst aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten, producten en website(s). Afhankelijk van de diensten en producten die je bij ons afneemt, bewaart Vrienden van Velhorst verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Vrienden van Velhorst verwerkt persoonsgegevens om haar diensten en producten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van diensten en producten. Ook heeft www.landgoedvelhorst.nl gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Vrienden van Velhorst slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Vrienden van Velhorst maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

Vrienden van Velhorst maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Vrienden van Velhorst maakt voor iDEAL betalingen gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Relevante contact- en betaalgegevens kunnen in die context worden gedeeld met Mollie.

Vrienden van Velhorst verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Vrienden van Velhorst het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Vrienden van Velhorst onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Vrienden van Velhorst gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Vrienden van Velhorst vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Landgoedvelhorst.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Vrienden van Velhorst heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Landgoedvelhorst.nl schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Vrienden van Velhorst is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier.

Wijziging van Privacy Statement

Vrienden van Velhorst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement (Januari 2022).

 

Vrienden van Velhorst (Landgoed Velhiorst), gevestigd aan Velhorst 6 in Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

39.2
688
26
35.174.62.162