Missie Landgoed Velhorst

De gezamenlijke missie van Natuurmonumenten en Vrienden van Velhorst is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Wij willen een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw d.m.v.:

 • het toepassen van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw,
 • het telen van gezonde biologische producten,
 • zorg dragen voor de bodem, natuur en landschap,
 • een goed verdienmodel op basis van een korte keten,
 • het betrekken van de burger en boeren bij ons bedrijf.

Samenwerking met Natuurmonumenten

Om deze missie te realiseren werken Natuurmonumenten en de Vrienden van Velhorst nauw samen. 

"Natuurmonumenten is verheugd dat met Arjen van Buuren een echte natuurboer op Velhorst is gevestigd. De biodiversiteit is de laatste decennia schrikbarend achteruit gehold in Nederland. Ook op landgoed Velhorst. Samen met Arjen wil Natuurmonumenten de komende jaren toewerken naar herstel en versterking van de biodiversiteit die past bij het kleinschalige landschap van Velhorst en de ligging in het dal van de Berkel. Met akkerbouw op de hogere gronden en veeteelt op de lagere, nattere gronden. Aandacht voor een gezond bodemleven, variatie in akkergewassen met ruimte voor akkerkruiden en bloemrijke graslanden. We verwachten mooie resultaten door de kennis van Arjen van de biologische landbouw en onze kennis van natuur te combineren. Door Arjens verwevenheid met het onderwijs hopen we ook vele studenten en andere boeren te inspireren voor een duurzamere vorm van landbouw." 

Udo Hassefras, Gebiedsmanager Natuurmonumenten Achterhoek

Meer informatie over Natuurmomenten/ Landgoed Velhorst vind je op de website van Natuurmonumenten Achterhoek

Waarom duurzame landbouw op Landgoed Velhorst

De landbouw in Nederland wordt wereldwijd geroemd vanwege onze producties, efficiency en innovaties. Niet voor niets is Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld. Maar dit landbouwsysteem heeft een keerzijde. Het doet namelijk een te groot beroep op grondstoffen, water en energie. Het milieu wordt belast en tast de biodiversiteit en het landschap aan. Daarnaast zijn inkomsten en lasten binnen het landbouwsysteem oneerlijk verdeeld.

Toekomstbestendige landbouw

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien en deze niet in gevaar worden gebracht, kiezen wij voor natuurinclusieve landbouw én kringlooplandbouw op Landgoed Velhorst in provincie Gelderland. Dat wil zeggen dat een dergelijke vorm van landbouw toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.

Extensieve landbouw

Het landgoed in het Berkeldal leent zich bij uitstek voor een extensieve vorm van landbouw. De laaggelegen gronden voor het houden van vee en de hogere gronden voor de teelt van verschillende gewassen, waarvan graan zo’n tweederde van het bouwplan uitmaakt. Ook de aanleg van bloemrijke akkerranden voor het aantrekken van nuttige insecten en het verbinden van landschapselementen behoort tot de bedrijfsvoering.

Onze taak

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op Landgoed Velhorst en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied van Natuurmonumenten in de Achterhoek de komende jaren uit te mogen voeren.

Wat willen wij bereiken

 • Biodiversiteit verhogen door herdimensionering van akkers, aanleg van akkerranden en opnemen van met veel granen in het bouwplan.
 • Consumenten voorzien van natuurinclusief geteelde producten.
 • Maatschappij en landbouw (burger en boer) te verbinden via de “Vrienden van Velhorst”
 • Goede financiële positie door het verwaarden van producten in een korte keten.
 • Onderzoek doen naar verbinding tussen technologie en ecologie binnen ons bedrijf.
 • Studenten en collegae boeren inspireren door mogelijkheden van natuur-inclusieve landbouw, zowel voor biologische als gangbare landbouw.

Hoe gaan we dat bereiken

 • Samenwerking met Natuurmonumenten, bedrijfsleven, onderwijs, adviesbureaus en collegae landbouwers.
 • Biologische producten, zoals graan, aardappels, groenten en kruiden telen.
 • Biologische schapen en koeien houden op een extensieve wijze.
 • Educatieve wandelingen op Landgoed Velhorst.
 • Rechtstreeks leveren aan consument door (online) verkoop eigen producten.
 • Stagebedrijf voor studenten van de (hoge) landbouwschool.
 • Onderzoek samen met studenten naar de toestand van de bodem (nulmeting en data verzamelen).
 • Demo's en lezingen voor collegae boeren en organisaties.
 • Lidmaatschap “Vrienden van Velhorst”: bijdragen aan de missie van Velhorst.

 

 

18.4
721
27
100.28.132.102